Köregler

KÖREGLER


Förskolans köregler utformas enligt 8 kap. 19 § skollagen.


Butterfly Förskola är med i Stockholms stads gemensamma ansökningssystem (GAS) och endast där kö och erbjudande om plats kan administreras.

INTAGNINGSREGLER


Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:


 - Förtur 
- Anmälningsdatum (ködatum)

Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

FÖRTUR


Syskonförtur.

Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på Butterfly Förskola erbjuds plats före andra barn.


ANMÄLNINGSDATUM (KÖDATUM)


  • Det datum ni gör ansökan blir ert ködatum.


  • Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag.


  • Om ni söker förskoleplats tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag.


  • Söker ni förskola efter att barnet fyllt sex månader blir ansökningsdatum ert ködatum.