Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

SYFTE
Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för förskoleverksamheten på Butterfly Förskola AB.
Denna policy visa hur vi på Butterfly Förskola AB säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.


VIKTIGA BEGREPP

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter omfattar all hantering av personuppgifter t.ex. insamling, registrering, lagring, spridning och bearbetning av personuppgifter.


Dataskydd
Dataskydd innebär att alla som behandlar personuppgifter ska göra det på ett sätt som skyddar individens integritet.


Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen är EU:s gemensamma lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får lov att behandlas och vilka rättigheter den enskilde EU-medborgaren har när hens personuppgifter behandlas.


Dataportabilitet
Rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll.


GDPR
Dataskyddsförordningen på engelska heter General Data Protection Regulation, vilket förkortas GDPR.


Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Den 25 maj 2018 ersättas personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se


Personuppgift
Personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysiskt levande person. Exempel på vad som räknas som en personuppgift: förnamn, efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress, IP-adress, kontonummer, bild, identifierare, kombination av ovanstående.
Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.


Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enighet med tillämpning personuppgiftslagen.


Personuppgiftsbiträde
Den som utanför den personuppgiftsansvariges organisation behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. T.ex. leverantör av digitala verktyg eller digitala läromedel.


Registrerad
Personen vars personuppgifter behandlas.


Samtycke
Samtycke, enligt personuppgiftslagen, är en frivillig och tydlig viljeyttring genom vilken den registrerade - efter att ha fått information - godtar behandlingen av personuppgifter om sig själv. Samtycket behöver inte vara skriftligt men det kan många gånger vara lämpligt.VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG PÅ BUTTERFLY FÖRSKOLA AB
Butterfly Förskola AB, org.nr. 556655–8739 är ansvarig för egna personuppgiftsbehandlingar samt att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


VEMS PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR BUTTERFLY FÖRSKOLA AB
Butterfly Förskola AB behandlar huvudsakligen personuppgifter för följande grupper:
• anställda
• vårdnadshavare och andra anhöriga
• barn
• arbetssökande
• praktikplatssökande
• besökare på förskolans webbsida
• avsändare av e-mail till förskolans e-mailadresser


NÄR SAMLAR BUTTERFLY FÖRSKOLA AB IN PERSONUPPGIFTER?
Butterfly Förskola AB samlar in och behandlar personuppgifter när


arbetssökande:
• ansöker eller skickar intresseanmälan om en tjänst
• får anställningserbjudande


praktikplatssökande:
• ansöker eller skickar intresseanmälan om en praktikplats
• får en praktikplats


anställda:
• skriver på anställningskontrakt
• registrerar sig för förskolans digitala tjänster


vårdnadshavare:
• ansöker eller skickar intresseanmälan om en förskoleplats
• registrerat barnet i kö
• få en förskoleplats
• registrerar/ändrar inkomstuppgifter
• registrerar sig för förskolans digitala tjänster
• registrerar/ändrar barnens vistelsetider


andra anhöriga:
• får vårdnadshavarnas godkännande att lämna/hämta barnen till/från förskolan


barn:
• få en förskoleplats


besökare på förskolans webbsida:
• besöker och använder webbplatser www.butterflyforskolan.com och www.butterflyforskolan.se
• kontaktar förskolan via kontaktformulär på förskolans webbplatser www.butterflyforskolan.com och www.butterflyforskolan.se


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR BUTTERFLY FÖRSKOLA AB
Butterfly Förskola AB samlar in och behandlar personuppgifter eller kombination av följande personuppgifter:


arbetssökande, praktikplatssökande: förnamn, efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress, ev. bild, identifierare


anställda: förnamn, efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress, ev. bild, identifierare, kontonummer, sjukfrånvaro


vårdnadshavare, andra anhöriga: förnamn, efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress, ev. bild, identifierare


barn: förnamn, efternamn, personnummer, bild, vissa känsliga uppgifter, t.ex. hälsouppgifter för att organisera och genomföra särskilt stöd


besökare på förskolans webbsida, avsändare av e-mail till förskolans e-mailadresser: förnamn, efternamn, telefonnummer, adress, mailadress, ev. bild, identifierare, IP-adress


VAD UPPGIFTERNA ANVÄNDS TILL
Butterfly Förskola AB behandlar huvudsakligen personuppgifter inom Butterfly Förskolans verksamhetsområden för följande ändamål:


• administration, 
• barnhälsa
• kontakt med vårdnadshavare och personal
• barn och personal närvaroregistrering
• stöd i det pedagogiska arbetet
• systematiskt kvalitetsarbete
• undervisning, lärande
• ordning och säkerhet
• systematiskt arbetsmiljöarbete
• bokföring/ lönehantering
• administrering och förbättring av förskolans webbplats och andra digitala tjänster
• rekrytering
• marknadsföring
• tillhandahålla support och service i digitala tjänster
• uppfylla säkerhetskrav och andra författningsreglerade krav eller myndighetskrav


SAMMANSTÄLLNING ÖVER ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I VERKSAMHETEN.


Typ av personuppgifter                                                                                   Laglig grund                                                           Ändamål


Namn, adress, telefon, personnummer, e-post, vistelsetid/schema                   Fullgöra avtal                                                                     Administration

utbetalningsunderlag, placeringslistor                                                           Specialkost, allergier, egenvård/medicinska behandlingar,

medicinsk och psykologisk historia (berättat vid inskolning)                           Intresseavvägning                                                      Barnhälsa

ärende vid diskriminering/kränkande behandling,

olycksfall/tillbudsrapport, specialpedagogiska behov


Namn, personnummer, foton/film, observationer                                            Intresseavvägning                                                     Undervisning

underlag för utvecklingssamtal, handlingsplan särskilt stöd                             Namn, personnummer, ärende kring diskriminering/kränkande behandling,

incidenter/tillbudsrapport, klagomålsärenden                                                Intresseavvägning,                                        Systematiskt kvalitets arbete                                                                                                                                                                       Rättslig förpliktelse 


Anmälan till socialtjänsten                                                                            Rättslig förpliktelse                                                        BarnhälsaFotografering                                                                                                 Intresseavvägning                                                     Administration


Namn, foto, telefon                                                                                         Intresseavvägning                                                 Ordning och säkerhet


Foto-, bild-, film-, ljud-filer                                                                             Samtycke                                                              Marknadsföring hemsida,

på Facebook, Instagram, hemsida, broschyrer, flyers, m.m.
HUR LÄNGE BEVARAR VI UPPGIFTER
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy. Inaktuella personuppgifter raderas när de inte längre behövs för att handlägga det aktuella ärendet. T.ex. Om vårdnadshavarna vill behålla barnets material från förskolans digitala tjänster efter barnet slutar på förskolan måste de själva föra över det till sitt privata konto eller egen lagringsplats. Barnets konto på Tyra inaktiveras normalt i samband med att barnet slutar på Butterfly Förskola och all information och data raderas en tid efter detta. Butterfly Förskola AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Butterfly Förskola AB:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process i sådana fall överförs uppgifterna till arkivet. Vilka personuppgifter som sparas respektive raderas fastställs i förskolans dokumenthanteringspolicy.


OM MAN VILL VARA ANONYM ELLER HAR SKYDDAD IDENTITET
Vill man lämna en synpunkt eller kontakta Butterfly Förskola AB anonymt får man inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir offentliga.


RÄTTELSE AV PERSONUPPGIFTER
Om man upptäcker att någon eller några av de personuppgifter som Butterfly Förskola AB behandlar är felaktiga eller missvisande, har man rätt att få den eller de rättade. Om så är fallet kan man höra av sig till personuppgiftsansvarig via e-post till: info@butterflyforskolan.com


REGISTERUTDRAG
Som registrerad har man rätt att utan kostnad, en gång per år, få information om vilka personuppgifter som finns registrerade i Butterfly Förskola AB:s register. Begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och skickas till: info@butterflyforskolan.com


DATAPORTABILITET
Som registrerad har man rätt till dataportabilitet. Detta innebär dels att man har rätt att få tillgång till sina personuppgifter (se rubriken Registerutdrag ovan), dels att man har rätt att överföra de personuppgifter som finns registrerade på Butterfly Förskola AB till en annan personuppgiftsansvarig.


RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Samtycke
Samtycke till att Butterfly Förskola AB behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy med personuppgiftshantering sker genom att man:
• lämnar sina personuppgifter för att erhålla information från Butterfly Förskola AB
• skriver i anställningsavtal/kontrakt
• skickar ansökan om förskoleplats
• får beslut om plats
• registrerar/ändrar inkomstuppgifter
• registrerar sig för förskolans digitala tjänster (Mitt24, Tyra)
• registrerar/ändrar barnens vistelsetider
• ger godkännande till andra personer att lämna/hämta barnen till/från förskolan
• klickar på "skicka" i våra webbformulär eller registrerar sig som användare i våra digitala tjänster.
Man kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta Butterfly Förskola AB. I sådant fall kommer Butterfly Förskola AB inte längre behandla personuppgifter för de särskilda syften som man samtyckt till.


Fullgöra avtal
Om man som privat person använder tjänster från Butterfly Förskola AB, ett koncernbolag eller en samarbetspartner, behandlar vi personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.
Butterfly Förskola AB:s marknadsföringsintresse
Butterfly Förskola AB kan behandla personuppgifter för marknadsföringsändamål för att det är nödvändigt för Butterfly Förskola AB:s intresse att tillhandahålla marknadsföring avseende verksamhetsutveckling.


Intresseavvägning

Man får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke i vissa fall. Men bara om företagets intressen väger tyngre än den registrerades, samt om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.


Rättslig förpliktelse

Innebär att det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.


ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Sker till kommuner, barn och utbildningsförvaltning där barnet/ vårdnadshavaren är folkbokförda. Revisionsföretag som ansvarar för bokföringen hanterar personuppgifter.
Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy.


KLAGOMÅL
Anser man att Butterfly Förskola AB hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt har man rätt att lämna klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet).


KONTAKT
För att utöva rättigheterna enligt ovan eller vid frågor om vår behandling av personuppgifter, kontakta oss enligt följande: info@butterflyforskolan.com eller


Butterfly Förskola AB
Askersundsgatan 6
124 67 Bandhagen


LÄNKAR FÖR MER INFORMATION
www.datainspektionen.se

www.dinsakerhet.se

https://surfalugnt.se