Avgift

AVGIFT


Butterfly förskola följer Stockholm stads anvisning om maxtaxa och har inga extra avgifter.


Avgiften grundar sig på abonnemangsprincipen vilket innebär att avgiften

betalas för 12 månader per år och gäller fr.o.m. det datum platsen är tillgänglig för barnet.


Avgift betalas även om platsen inte nyttjas under viss tid. T.ex. när barnen är 

är ledigt samt under uppsägningstiden.


Avgiften beräknas på:

  • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört
  • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll
  • den tid barnet är på förskolan (vistelsetid).


Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt.


MAXTAXA


Maxtaxan är det högsta beloppet på vad avgiften får kosta för ett hushåll.

 

Ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya avgiftsbelopp fastställs årligen av Skolverket.


Läs mer

INKOMST


Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt.

Om vårdnadshavarna  inte lämnar en inkomstuppgift, eller om förskolan inte kan kontrollera vårdnadshavarnas uppgifter, får vårdnadshavarna betala högsta avgift.


Om inkomsten visar sig vara högre än vårdnadshavarna angett kan de få betala höjd avgift i efterhand. Kontroller mot inkomst görs årligen när Skatteverket är klar med att fastställa taxerad inkomst.
ÄNDRING AV INKOMST


Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka  barnomsorgsavgiften till. Därför måste vårdnadshavarna anmäla förändrad inkomst. Ändringen anmäls via e-tjänsten Förskola och fritidshem.


Om vårdnadshavarna separerar eller flyttar ihop med någon, kan det också förändra hushållets sammanlagda inkomst och därmed påverka avgiften. Anmälan av ändrade familjeförhållanden görs på en blankett.


Den nya avgiften gäller månaden efter ändringen anmäldes.